Pagat, vendimi që jep shtesat për drejtuesit e lartë të administratës

Qeveria

Zv.ministrat, shtesa mbi bazën e gradave

Pedagogët

Berisha, që prej afro 8 vitesh, nuk i ka rritur asnjëherë pagat e pedagogëve të universiteteve. Rritja e tyre e fundit ka qenë me qeverinë “Meta”

BLEDAR HOTI

Zbardhet vendimi i qeverisë për rritjen e pagave të punonjësve dhe të zyrtarëve të lartë të administratës shtetërore. Në Fletoren Zyrtare është botuar i plotë vendimi i marrë më 11 korrik “Për strukturën e pagave të nëpunësve civilë, zëvendësministrit dhe nëpunësve të kabineteve në Kryeministri, aparatet e ministrive të linjës, administratën e Presidentit, Kuvendit, Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Prokurorinë e Përgjithshme, disa institucione të pavarura, institucionet në varësi të kryeministrit, institucionet në varësi të ministrave të linjës dhe administratën e prefektit”. Sipas vendimit të qeverisë, efektet financiare fillojnë nga data 1 janar 2012, edhe pse ai është marrë më 11 korrik. Sipas tabelës së miratuar nga VKM-ja nr.449, përcaktohet se zyrtarë që kanë titullin shkencor profesor do të marrin 30 mijë lekë shtesë mbi pagën. Ndërsa ata zyrtarë që kanë gradën shkencore profesor i asociuar do të marrin 25 mijë lekë shtesë mbi pagën. Sipas këtij vendimi, atë e përfitojnë kjo kategori zyrtarësh: zëvendësministër; Drejtori i kabinetit: të Presidentit; tw Kryetarit tw Kuvendit; tw Kryeministrit; tw zëvendëskryeministrit; këshilltari: i Presidentit; Kryetarit të Kuvendit; Kryeministrit; zëvendëskryeministrit. Ndihmës: i Presidentit; Kryetarit të Kuvendit; Kryeministrit; Sekretar i Përgjithshëm; prefekt; titullar i institucioneve qendrore në varësi të Kryeministrit apo ministrave të linjës; anëtar i organeve kolegjiale drejtuese me kohë të plotë të institucioneve të pavarura të përcaktuara në pikën 1/1 të vendimit të qeverisë nr. 545, datë 11.8.2011. Ndërsa zyrtarët që gëzojnë shkollime të tjera universitare si “Studime postmaster, sipas përcaktimit të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës në vendet e përcaktuara sipas udhëzimit të përbashkët të ministrit të Arsimit dhe Shkencës, Departamentit të Administratës Publike dhe ministrit të Financave; – të barasvlershme me studimet postmaster në vendet e përcaktuara sipas udhëzimit të përbashkët të ministrit të Arsimit dhe Shkencës, Departamentit të Administratës Publike dhe ministrit të Financave; – diplomat master të lëshuara në sistemin anglo-sakson; – diplomat master të fituara në përfundim të programeve universitare që realizohen me jo më pak se 60 kredite ECTS dhe kohëzgjatja normale e tyre është një vit akademik në një nga vendet e listës bashkëlidhur udhëzimit të përbashkët vetëm për nëpunësit e diplomuar më parë në programet e studimeve universitare, që kanë zgjatur minimumi 4 vite akademike (8 semestra) para zbatimit të sistemit të Bolonjës dhe nëpunësit që kanë përfunduar programet e studimeve të ciklit të dytë sipas sistemit të Bolonjës”, do të përfitojnë një shtesë page prej 20 mijë lekësh të reja. Të njëjtën shumë e përfitojnë edhe ata zyrtarë që gëzojnë gradën shkencore doktor i shkencave. “Përfitojnë shtesë mbi pagën 25 mijë lekë zyrtarë që kanë gradën doktor i shkencave në vendet e përcaktuara sipas udhëzimit të përbashkët të ministrit të Arsimit dhe Shkencës, Departamentit të Administratës Publike dhe ministrit të Financave”.

 

Autor te 31 Gusht 2012. Kryesoret, Politikë. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry