Nëse keni materiale me interes publik që doni t'i publikoni nëpërmjet Gazeta Shqip, ju lutemi na shkruani në adresën  ose na telefononi në numrin .

Ju mund të dorëzoni gjithashtu materialet fizikisht në redaksinë tonë në adresën .